יום ו', י’ בשבט תשע”ה
אנגלית
    האתר הראשי  |  דף הבית  
להלן קישור לאתר ראמ"ה ובו מבחני מיצ"ב באנגלית (כמו ביתר המקצועות).

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/AnglitKitaHei/English5Heb.htm http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/AnglitKitaHei/English_5_2010_heb.htm